بایگانی | مارس 2013

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟

رزا لوکزامبورگ: يده شادى بخش استفاده از جشن و تعطيلى بعنوان ابزارى براى به کرسى نشاندن خواست هشت ساعت کار در روز اولين بار در استراليا متولد شد. در سال ١٨٥٦ کارگران تصميم گرفتند بعنوان سمبل هشت ساعت کار در روز، در يک روز معين کار را تعطيل کنند، دور هم جمع شوند و به […]

ويژه اول ماه مه روز جهاني كارگر ! دو سخنراني .سخنراني النور ماركس در هايد پارك لندن سال ١٨٩٠. و سخنراني جمال چراغ ويسي در مراسم روز جهاني اول ماه مه سال ١٣٦٨در سنندج

سخنراني اول  از  النور ماركس است. النور ماركس  در اين سخنراني بر روند تحولات جنبش كارگري در مراسمهاي اول ماه مه اشاره دارد و ميگويد»  من زمانی را بیاد میآورم که به همین هاید پارک آمدیم و خواهان تصویب لایحه‌ی 8 ساعت کار شدیم. در آن زمان ما باندازه‌ی انگشتان دست بودیم. آن تعداد به […]

فراخوان برای راه پیمائی اول ماه مه 2013 درپاریس

 رفقا: امسال درشرایطی به استقبال روزجهانی کارگرمی رویم که جهان سرمایه داری دریکی دیگرازبحران های دوره ئی اش بسرمی برد وبعد ازگذشت چندسال هنوزروزنه ای برای خروج ازآن پیدا نکرده است. درسراسر جهان برای پرداخت هزینه این بحران مبارزه ای میان دنیای کاروسرمایه درجریان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می […]